Научни изследвания

(Финансова грамотност и дигитални инструменти)

Предизвикателствата и възможностите, които проектът цели да разгледа, се основават на следните констатации;

- Важността на финансовата грамотност за оцеляването на новосъздадените обекти и значимостта на микропредприятията за икономическото развитие и създаването на работни места.

По същество, управлението на всеки бизнес се основава на „числото под последната линия“ (финансовия резултат). Успехът на бизнеса зависи от планирането и стриктното управление на бюджетите, балансирането на счетоводните книги и, ако е необходимо, преразглеждането на финансовите стратегии. Ефективното финансово управление води до планирания резултат от първоначалната бизнес инвестиция: възвръщаемостта на тази инвестиция под формата на печалби за собствениците на компании и заинтересованите страни. Освен това, финансовата грамотност позволява на предприемачите да оценяват представянето на компанията и да преценяват кои аспекти работят добре и дали си струва инвестицията, както и кои функции се нуждаят от подобрение или просто са ненужни или нерентабилни.

В доклада на ЕС от ноември 2017 г. „Преглед на ефективността на МСП“ се посочва, че новосъздадените предприятия, създадени от самоосигуряващи се лица, имат процент на оцеляване между 30-60% след първите пет години. „Това ясно подчертава, че има голяма вероятност от неуспех за новите предприемачи и е обезпокоителен фактор предвид факта, че през 2016 г. 30,6 милиона души в ЕС-28 са самоосигуряващи се, което представлява 14% от общия обем работни места в ЕС28.

Същият доклад на ЕС за преглед на ефективността на МСП от ноември 2017 г. подчертава, че докато данните за оцелелите фирми показват, че по-голямата част от компаниите, създадени от самоосигуряващи се лица, не увеличават значително заетостта през петте години след създаването си, съществува подгрупа - до 20% от фирмите, които успяват да увеличат заетостта с повече от 5 служители. Следователно, в комбинация с големия брой самоосигуряващи се лица, този сегмент има значително въздействие върху икономиката, и по-специално върху създаването на работни места. Проучването „Бъдещето на бизнеса“ на Facebook-OECD посочва, че големите фирми имат по-положителна оценка за състоянието на своя бизнес, от тази на по-малките фирми. Проучването на Евробарометър (2015) също подчертава, че сложните административни процедури, високите разходи за доставка и идентифицирането на бизнес партньори са посочени като основни пречки за износа. Това представлява предизвикателство към създаването на микропредприемачи, което може да бъде преодоляно с достъп до фактически и полезни данни, свързани с развитието на бизнеса им.

- Дигитални инструменти и платформи при интернационализацията на микропредприятия

Докладът на Европейската комисия от края на 2015 г. „Стратегия за цифров единен пазар за Европа - Анализ и доказателства“ ясно показва, че европейският пазар за мобилни приложения расте бързо и има нарастваща нужда от разработчици на мобилни приложения. Въпреки това, съществува значителна липса на обучение по ИТ, сертифициране и опит в европейската работна сила. Европа изостава от основните си конкуренти в научните изследвания в областта на ИКТ и в цифровите иновации.

Докладът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2017 г. „Предприемачеството на пръв поглед“ (2017) посочва, че разработването на достъпни цифрови инструменти и платформи е предоставило нови възможности на микропредприятията да се включат в чужди пазари по начин, който преди това е бил невъзможен. Последните данни от „Проучване на бъдещето на бизнеса“, месечно проучване на Световната банка на ОИСР във Фейсбук за МСП с дигитално присъствие, показват, че индивидуалните предприемачи участват в износа като основна дейност за своя бизнес, като се възползват от дигиталните инструменти, въпреки малкия си мащаб. Проучването потвърждава и предишни констатации, че бизнесът, който търгува в международен план, е по-уверен в сегашното състояние и перспективите си, а също така е по-вероятно да има положителни перспективи за създаване на работни места.