Какво е DIFME: Дигитална интернационализация и финансова грамотност и умения за микропредприемачи

Какво ще постигне проектът?

Проектът DIFME се стреми да предостави учебна програма, която да отговаря на реалните нужди на предприемачите в областта на финансовата грамотност и дигиталните умения. Чрез задълбочен анализ на потребностите на предприемачите и програмите за предприемачество, предлагани от институциите за висше образование в ЕС (и извън него), ще бъдат определени основните компетентности, изисквани в двете дисциплини, и пропуските в съществуващите разпоредби. След това проектът ще разработи и тества учебната програма, за да предостави тези умения чрез комбинация от методи, включително платформа за електронно обучение.

Достъпът до платформата за обучение и указанията към други ценни източници на информация ще бъдат предоставени чрез онлайн хъб за МСП, който ще помогне както на микропредприятията, така и на по-големите предприемачи, да намерят иновативни дигитални начини за интернационализиране на бизнеса си. Партньорите ще си сътрудничат за събиране и разпространение на цялата полезна информация (знания, правителствени и други програми за подпомагане) на национално и европейско ниво.

DIFME ще разработи лесна за използване среда, която интегрира бърз и ефективен достъп до изучаване на основни концепции за предприемачество, с достъп до платформата за електронно обучение. Чрез своя хъб за МСП, DIFME ще подкрепи предприемачите да се възползват от нови бизнес възможности. Фокусът за МСП ще бъде насочен както към стартиращи, така и към опитни предприемачи, и ще се насърчава взаимодействието им с академичните среди. Това ще подпомогне интеграцията на младите хора в предприемаческия пазар, като по този начин ще намали безработицата и ще спомогне за техния бизнес успех. DIFME ще насърчава сътрудничеството между образователните институции и предприемачите чрез организирането на събития, с цел повишаване на осведомеността и достигане до заинтересованите страни в цяла Европа, на английски, немски, гръцки, нидерландски, италиански и български език. В края на проекта ще бъде сключен и меморандум за сътрудничество за по-нататъшно развитие на съвместна квалификационна програма с ЕС.

Цели на проекта:

  • Доклад за оценка на текущото състояние, който да установи разминаването между изискванията на предприятията и предлаганите учебни програми, по отношение на уменията;
  • Разработване на модел на обучение, насочен към основни теми на финансовата грамотност и техниките за интернационализация. Моделът има за цел да подобри капацитета на предприемачите относно предприемането на отговорен финансов избор и разбирането, че цифровите технологии могат да бъдат използвани за развиване на компаниите в международен план;
  • Разработване на безплатни инструменти за микропредприятия и МСП, основани на методология за обучение;
  • Стандартизирани програми за изграждане на умения с акцент върху уменията за интернационализация и дигиталната компетентност;
  • Кооперативен модел на учене, насърчаващ сътрудничеството между висшите училища и предприемачите - квалификация, осигуряваща трансфер на компетентности, прозрачност на резултатите от обучението и яснота за обучаващите се;
  • Насърчаване на по-голяма интеграция на младите хора в предприемаческия пазар, като по този начин се намалява безработицата и се подпомага техният бизнес успех;
  • Създаване на хъб за МСП с отворен код, който да насърчава стартиращите фирми и утвърдилите се МСП да обменят опит и решения помежду си;
  • Меморандум за сътрудничество за по-нататъшно разработване на съвместна програма за квалификация с европейски квалификационни стандарти;
  • • Организиране на събития за популяризиране, с цел повишаване на осведомеността и достигане на информацията до заинтересованите страни в цяла Европа.