Τι είναι το DIFME: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής διεθνοποίησης και οικονομικός γραμματισμός για μικροεπιχειρηματίες

Τι θα κάνει το έργο;

Το πρόγραμμα DIFME επιδιώκει να προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρηματιών στους τομείς του οικονομικού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δια μέσου μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των αναγκών των επιχειρηματιών και των υφιστάμενων προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης που προσφέρονται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΕ (και πέρα από αυτήν) θα προσδιορίσει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να καλυφθούν οι δύο αυτές ανάγκες καθώς και τα κενά που παρουσιάζει η παροχή εκπαίδευσης σήμερα. Στη συνέχεια το DIFME θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα σπουδών που θα ενσωματώνει αυτές τις δεξιότητες με χρήση μεικτών μεθόδων μάθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα εκμάθησης καθώς και διάφορες παραπομπές σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών θα είναι διαθέσιμες μέσω ενός online κόμβου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος θα βοηθήσει τόσο τις μικρές όσο και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να βρουν ψηφιακά καινοτόμους τρόπους να προωθήσουν την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων τους. Οι εταίροι θα συνεργαστούν για την συλλογή και διανομή όλων των πληροφοριών που θεωρούνται χρήσιμες (κυβερνητικά ή άλλα προγράμματα υποστήριξης, κ.α.) σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το DIFME θα αναπτύξει ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εξ’ αποστάσεως μάθησης, που θα παρέχει εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικά μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Μέσω του online κόμβου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το DIFME θα στηρίξει τους επιχειρηματίες να αδράξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο κόμβος μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα στοχεύσει τόσο σε start-up επιχειρηματίες όσο και σε έμπειρους επιχειρηματίες και θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδρασή τους με ακαδημαϊκούς. Θα ενθαρρύνει επίσης τη μεγαλύτερη ένταξη των νέων στην επιχειρηματική αγορά, μειώνοντας κατά συνέπεια την ανεργία και ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική τους επιτυχία. Ο κόμβος θα προωθήσει την συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών και επιχειρηματιών με δράσεις διάχυσης που θα ευαισθητοποιήσουν και θα προσεγγίσουν ενδιαφερόμενα μέλη σε όλη την Ευρώπη σε έξι γλώσσες – Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Ιταλικά και Βουλγάρικα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, για την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος πιστοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων..

Στόχοι του έργου::

  • Μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τις ελλείψεις δεξιοτήτων που παρουσιάζονται ανάμεσα στις πραγματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου με κύριο αντικείμενο τον οικονομικό γραμματισμό και τις τεχνικές διεθνοποίησης. Το μοντέλο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρηματιών να λαμβάνουν υπεύθυνες οικονομικές επιλογές και να κατανοούν τις διαθέσιμες ψηφιακές τεχνικές/τεχνολογίες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους σε διεθνές επίπεδο
  • H ανάπτυξη μιας δωρεάν Εργαλειοθήκης για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment)
  • Ένα τυποποιημένο πρόγραμμα σπουδών με επίκεντρο δεξιότητες διεθνοποίησης καθώς και ψηφιακές δεξιότητες.
  • Ένα μοντέλο συνεργατικής μάθησης, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματιών, που εξασφαλίζει τη μεταφορά ικανοτήτων, τη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και σαφήνεια για τον εκπαιδευόμενο
  • Προώθηση της ενσωμάτωσης των νέων στην επιχειρηματική αγορά, μειώνοντας κατά συνέπεια την ανεργία και ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική τους επιτυχία
  • Δημιουργία ενός κόμβου ΜΜΕ με ένα υποστηριζόμενο από την κοινότητα αποθετήριο περιπτώσεων, βασισμένο σε ανοιχτό κώδικα, που θα ενθαρρύνει τις νεοφυείς και τις ήδη υπάρχουσες ΜΜΕ να μοιράζονται εμπειρίες και λύσεις μεταξύ τους/li>
  • Ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, για την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος πιστοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων
  • Δράσεις διάχυσης που θα ευαισθητοποιήσουν και θα προσεγγίσουν ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη