Σχετικά με το DIFME

- Το πρόγραμμα «Δεξιότητες Ψηφιακής Διεθνοποίησης και Οικονομικού Γραμματισμού για μικροεπιχειρηματίες» έχει δημιουργηθεί με στόχο τον εντοπισμό των υφιστάμενων κενών στις δεξιότητες των μικροεπιχειρηματιών και την ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων σχετικών με το οικονομικό γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες που βοηθούν στη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα »


DIFME Training Course

Στον ταχύτατο κόσμο των επιχειρήσεων, στοχεύουμε να σας προσφέρουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αναπτύξετε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στον δικό σας χρόνο, τόπο και ρυθμό. Πιστεύουμε ότι οι διαθέσιμες τεχνολογίες για να γίνει μια εκπαίδευση…

DIFME Training Course »


Εταίροι

Η κοινοπραξία DIFME διαθέτει το σωστό μείγμα εξειδίκευσης για την επίτευξη των στόχων του έργου. Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αναγνωρίζουν την ανάγκη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με τους επιχειρηματίες προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων, καθώς και 6 επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Μάθετε περισσότερα για τους Εταίρους »


Vice President European Parliament MEP Roberta Metsola

Τί είναι το DIFME: Δεξιότητες Ψηφιακής Διεθνοποίησης και Οικονομικού Γραμματισμού για μικροεπιχειρηματίες

Τι θα κάνει το έργο;

Το πρόγραμμα DIFME επιδιώκει να προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των επιχειρηματιών στους τομείς του οικονομικού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δια μέσου μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των αναγκών των επιχειρηματιών και των υφιστάμενων προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης που προσφέρονται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΕ (και πέρα από αυτήν) θα προσδιορίσει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να καλυφθούν οι δύο αυτές ανάγκες καθώς και τα κενά που παρουσιάζει η παροχή εκπαίδευσης σήμερα. Στη συνέχεια το DIFME θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα σπουδών που θα ενσωματώνει αυτές τις δεξιότητες με χρήση μεικτών μεθόδων μάθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα εκμάθησης καθώς και διάφορες παραπομπές σε πολλαπλές πηγές πληροφοριών θα είναι διαθέσιμες μέσω ενός online κόμβου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μάθετε περισσότερα »

Brain Cogs

Έρευνα

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο βασίζονται στα ακόλουθα ευρήματα, σχετικά με το ποσοστό επιβίωσης των νεοσύστατων επιχειρήσεων και στην αξία και τη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Μόνο το 30-60%

των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από αυτοαπασχολούμενους επιζούν μετά από 5 χρόνια

30,6 εκατομμύρια

άτομα ήταν αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ-28 το 2016


Εταίροι