Έρευνα

(Οικονομικός Γραμματισμός και Ψηφιακά Εργαλεία)

Το έργο βασίζεται στα ακόλουθα ευρήματα:

- Η σημασία του οικονομικού γραμματισμού για την επιβίωση των νεοσύστατων φορέων και η σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ουσιαστικά, η λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης βασίζεται στην επίτευξη κάποιων ελάχιστων στόχων. Η επιτυχία της εξαρτάται από τον προγραμματισμό και τη σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού, την εξισορρόπηση εσόδων-εξόδων για την αποφυγή ζημιών και την αναθεώρηση των οικονομικών στρατηγικών ανάλογα με τις ανάγκες. Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση της αρχικής επένδυσης με τη μορφή κερδών για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους. Ο οικονομικός γραμματισμός επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αξιολογούν τις επιδόσεις της επιχείρησης και να κρίνουν ποιες πτυχές λειτουργούν σωστά και αξίζει να επενδύσουν, καθώς και ποιες λειτουργίες χρειάζονται βελτίωση ή είναι απλώς περιττές ή μη κερδοφόρες.

Στην έκθεση της ΕΕ (Νοέμβριος 2017) με τίτλο «Ανασκόπηση των επιδόσεων των ΜΜΕ» περιγράφεται ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από αυτοαπασχολούμενους έχουν συνήθως ποσοστό επιβίωσης μεταξύ 30-60% μετά τα πρώτα πέντε έτη. Αυτό κάνει σαφές πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας για τους νέους επιχειρηματίες και είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 2016, 30.6 εκατομμύρια άτομα ήταν αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ των 28, αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνόλου των εργαζόμενων των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Στην ίδια έκθεση της ΕΕ υπογραμμίζεται ότι, ενώ τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που επιβιώνουν δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από αυτοαπασχολούμενους δεν αυξάνουν σημαντικά την απασχόληση τα πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία τους, υπάρχει ένα υποσύνολο έως 20% των επιχειρήσεων που καταφέρνουν να αυξήσουν την απασχόληση με περισσότερους από 5 υπαλλήλους. Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των αυτοαπασχολούμενων, ο τομέας αυτός έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και ιδιαίτερα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η «Έρευνα για το μέλλον της επιχείρησης» των Facebook- ΟΟΣΑ, επισημαίνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μια πιο θετική αξιολόγηση της κατάστασής τους από ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2015) υπογραμμίζει επίσης ότι οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, το υψηλό κόστος παράδοσης και ο προσδιορισμός των επιχειρηματικών εταίρων επισημάνθηκαν ως τα σημαντικότερα εμπόδια για τις εξαγωγές. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την εκκίνηση των μικροεπιχειρήσεων, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί με την πρόσβαση σε πραγματικά και χρήσιμα δεδομένα που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

- Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για τη διεθνοποίηση μικρών επιχειρήσεων.

Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 «Μια στρατηγική ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη - Ανάλυση και αποδεικτικά στοιχεία» υπογραμμίζει σαφώς ότι η ευρωπαϊκή αγορά εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσεται ταχύτατα και ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για προγραμματιστές κινητών εφαρμογών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη έλλειψη κατάρτισης, πιστοποίησης και εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. Η Ευρώπη υστερεί από τους κύριους ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας ΤΠΕ και της ψηφιακής καινοτομίας.

Η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ - 2017, υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη οικονομικά προσιτών ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμων έδωσε νέες ευκαιρίες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ξένες αγορές με τρόπο που θα ήταν αδιανόητο προηγουμένως. Πρόσφατα στοιχεία από την «Έρευνα για το μέλλον της Επιχειρηματικότητας» , μία μηνιαία έρευνα, της παγκόσμιας τράπεζας του ΟΟΣΑ και του Facebook στις ΜΜΕ που έχουν ψηφιακή παρουσία, δείχνουν ότι οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται έντονα στις εξαγωγές, το επιτυγχάνουν αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, παρά τη μικρή τους κλίμακα. Η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης τα προηγούμενα ευρήματα, ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο είναι πιο σίγουρες για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές των επιχειρήσεων τους και είναι επίσης πιθανότερο να έχουν θετικές προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας