Дейности и пилотни проекти

Една от първите дейности на новосформирания, ново финансиран консорциум DIFME беше да се организира начална среща в Малта от MBB - координатора на проекта, на 7- 8 февруари 2019г. Основата на предложения проект вече беше разработена чрез сесии за консултации, проведени с микропредприятия, с цел да се съберат мнения за практическите умения, с акцент върху интернационализацията, за да се определи по какъв начин, и кои цифрови умения са необходими за предприемане на стъпки за интернационализация на предприятията. Първата среща беше посветена на представяне на партньорите и тяхната роля в проекта DIFME, ролята на иновативното преподаване & методите на обучение, настоящите програми за обучение, както и предизвикателствата, пред които са изправени техните институции. Срещата беше ориентирана и към представяне на дейността на работните пакети, ръководени от различни партньори ISOB, Инкубатор Леуварден, Университет за национално и световно стопанство и IDEC.

След първоначалната среща, консорциумът DIFME започна работа по важната задача да определи целевите групи и да се обърне към тях по подходящ начин като използва различни комуникационни канали. Междувременно беше разработена и договорена стратегия за разпространение на резултатите от всички партньори.

Партньорите установиха необходимостта предприемачите да имат практически достъпно знание и разбиране относно финансирането и инструментите за оценка на постиганите бизнес резултати, както и разбиране на уменията за интернационализация, цифровите умения и комуникационните канали. Затова бяха извършени различни проучвателни дейности, включващи анализ на съществуващата литература, преглед на резултатите от други проекта и консултационни сесии със студенти, стартиращи предприемачи и компании.

Анализът включваше също така сравняването на различните модели на обучение, прилагани на практика във висшите учебни заведения (ВУЗ), идентифицирането на положителните и отрицателните страни на всеки подход, както и определянето на основанията за общи, ориентирани към промишлеността резултати от обучението, основани на по-тясно сътрудничество между ВУЗ и предприемачите.

Проведено е проучване сред над 460 предприемачи, в което участваха всички страни-партньори по проекта, с цел да се оценят областите, които микропредприемачите считат за важни и за които се изискват насоки и знания. Освен това, бяха идентифицирани и интервюирани преподаватели и наставници, преподаващи/работещи с предприемачи, за да се потвърдят резултатите от изследванията. Освен това бяха идентифицирани и интервюирани преподаватели и наставници, преподаващи /работещи с предприемачи, за да се потвърди резултатите от изследванията.

Партньорите от консорциума DIFME проведоха втората среща по проекта на 27-28 юни 2019г. в Дъблин, Ирландия, на която домакин беше Technological University-Dublin, за да обсъдят свършената до момента работа относно разработването на новия учебен модел. Задаването на едни и същи въпроси на различни аудитории в различните държави, имаше за цел да се обхванат разнообразни гледни точки и да се получи обратна връзка. Организираните сесии бяха изключително полезни и дадоха основни насоки за следващите дейности в проекта DIFME, свързани с разработването на учебния план на обучението. Резултатите от проучването, интервютата и идеите за учебната програма, свързани с обратната връзка от изследванията, които се проведоха във всяка от седемте държави, бяха подробно обсъдени. В края на двата дни партньорите се съгласиха да продължат да развиват идеите си, за да изградят учебна програма, и да разработят ефективен инструмент за електронно обучение.

След срещата в Дъблин, използвайки срещи на Skype като канал за комуникация, партньорите работиха по идентифицирането и подбора на дисциплините, за да разработят новия модел на кооперативно обучение и преразгледаните резултати от обучението. Всички страни изготвиха национални доклади, представени на партньорите по време на срещата в Дъблин, които бяха в основата на синтезирания доклад, разработен от Университета в Малта. Лидерът на работния пакет Inqubator Leeuwarden представи предложение за дисциплините, които да бъдат включени в новия кооперативен модел за обучение, техните учебни програми и първи вариант на модела.

Следващата среща на партньорите в проект DIFME се проведе в Регенсбург, Германия, в края на ноември 2019 г. Задачите за разработване на съдържанието бяха разпределени между отделните партньори като подробно бяха обсъдени нуждите съдържанието да се осигури на микропредприемачите чрез пъргав инструментариум, при който описанието на учебните цели и умения да бъде разработено заедно с примерния график за собствено обучение.

Поради обстоятелствата около COVID-19, партньорите не успяха да продължат да се срещат лице в лице след срещата през ноември 2019г. Поради COVID ситуацията, партньорите поставиха на изчакване и дейностите по пилотното тестване в продължение на няколко месеца, вярвайки, че след като обстоятелствата се нормализират, ще бъде възможно провеждането на предвидените присъствени срещи.

Независимо от това, в рамките на този период всички партньори използваха времето, за да подобрят допълнително съдържанието на инструмента за електронно обучение, при което работата им беше оценена от партньора по качеството ISOB, както и от допълнителна партньорска проверка на съдържанието. Партньорската проверка на DIFME включваше подлагане на работата и научните изследвания на даден партньор на контрол от други партньори на DIFME. които са експерти в същата област, за да се провери валидността на съдържанието и да се оцени годността му за публикуване. Освен това, партньорската рецензия включваше и представители на неакадемичните среди, за да се гарантира, че съдържанието е опростено, а не предлага теоретичен курс. Тази оценка на качеството гарантира, че партньорите предлагат балансирано съдържание, което не е изцяло теоретично ориентирано. Накрая, разработеното финално съдържание на курса бе преведено от английски на различните езици на консорциума - немски, гръцки, италиански, холандски и български.

COVID засегна силно консорциума, тъй като университетите и предприятията трябваше да наваксат изгубеното време в уреждането на работните си практики при новия начин на живот. През октомври 2020г. партньори поставиха началото за получаване на обратна връзка чрез онлайн фокус групи, насочени както към преподавателите във ВУЗ, така и към студенти и микропредприемачи. След това партньорите по проекта DIFME започнаха също така дейностите по онлайн използване, включващи участие в онлайн тематични събития за представяне на модулите на новия DIFME модел за обучение. Целта на тези събития беше да се гарантира, че обучаемите имат допълнителни възможности да се учат от наставници и опитни предприемачи.

Поради продължаващите covid обстоятелства, партньорите успяха да осъществяват пилотните дейности по тестване на платформата само онлайн. Независимо от това, броят на включените участници в тестването беше надвишен над планираните 210 човека. Към септември 2021г. партньорите приключват с разработването на националните доклади за пилотното тестване, така че лидерът на тези работни пакети УНСС да може да представи необходимата обобщена информация за резултатите от DIFME.

Като консорциум, ние сме горди да предложим нашия онлайн инструмент SME HUB, който е съобразен със специфичните особености на всяка от страните (линк към DIFME Курса за обучение - Умения за дигитална интернационализация и финансова грамотност за микропредприемачи), и чието съдържание е налично на всички партньорски езици - английски, италиански, холандски, немски, български и гръцки език.